stránky Genius loci Sudslava z.s.

Informace o nás

Od roku 2006 se věnujeme rekonstrukci historického objektu, farního areálu v obci Sudslava, okr. Ústí nad Orlicí, v lokalitě Podorlicka na rozhraní dvou krajů - pardubického a královéhradeckého.

Zde se nacházela již delší dobu nevyužívaná barokní fara (viz. fotogalerie) vystavěná v roce 1692, od roku 1964 památkově chráněná.
Farní správa byla přenesena do nedalekého Brandýsa nad Orlicí a fara tak byla katolickou církví v roce 2006 uvolněna k prodeji.
Tímto krokem nastaly skutečné starosti s vlastní obnovou barokní památky.
Bývalý farní areál, do kterého patří farní a hospodářská budova, zahrada a kamenná branka vedoucí ke kostelu, byl několik delších let prázdný a to
bylo příčinnou jeho neuspokojivého stavu. Některé stavební konstrukce, zejména eternitová krytina střechy, část trámových stropů a nosných zdí
budovy fary byly značně poškozeny. Muselo se začít s odbornými zásahy a provést nutné opravy.
Tomu však předcházely žádosti a příslušná povolení stavebních úřadů, oddělení památkové péče ve Vysokém Mýtě a v Brandýse nad Orlicí s
odbornými vyjádřeními Národního památkového ústavu v Pardubicích. Toto úsilí bylo spojeno s výběrem stavebních firem, které by následně provedly
zmíněné opravy budovy, která si tuto péči rozhodně zaslouží.
Možnost jak získat alespoň nějakou finanční podporu na dílčí opravy střechy bývalé fary se naskytla v dotaci v památkové péči pro rok 2007 a 2008 z
rozpočtových prostředků Pardubického kraje. Provedena tak byla částečná výměna starých eternitových šablon za nové, dále byly vyměněny zkorodované
hliníkové okapové žlaby a svody dešťové vody za vhodnější z materiálu titan-zinek a došlo k opravě několika dílů prohnilých prkenných podlah v
půdních prostorách budovy.

V roce 2008 došlo ke schválení dotace Pardubického kraje na obnovu kulturní památky bývalé fary v Sudslavě na provedení statického zajištění nosných konstrukcí budovy. Byl zajištěn stavební projekt od Ing. Jiřího Hejzlara z Chocně, který navrhl řešení statického zabezpečení základů objektu fary. Ve statickém posudku bylo zhodnoceno, že obvodová zeď ve II. NP je vyboulena směrem ven o cca 0,2 m v úrovni stropu nad II. NP. Zhlaví stropních trámů se nacházela mimo nosnou zeď. U krovu byly zjištěny pouze lokální poruchy, další v místě říms u žlabů.

Provedením stavebních prací byla pověřena firma Stating, s.r.o. z Kostelce nad Orlicí, která na podzim 2008 realizovala akci obnovy (dle závazného stanoviska Městského úřadu Vysoké Mýto, stavebního odboru, oddělení památkové péče a souhlasu Městského úřadu Brandýs nad Orlicí, odboru výstavby). Bylo provedeno podbetonování základů včetně položení drenáží. Dále bylo zajištěno zhlaví stropních trámů, osazeny ocelové kleštiny, které stabilizovaly deformovanou část obvodové zdi. Došlo k obnovení funkce stávajících kleštin.

Závěrem bylo doporučeno provedení ventilačních kanálků podél obvodových stěn při výměně podlah, aby bylo zajištěno odvedení nežádoucí vlhkosti u paty obvodových stěn.  

Historie Obce sudslava

Obec Sudslava má také zajímavou historii, již ve 14. století zde stála vladycká tvrz a kostel. Tvrz byla majetkem loupeživého rytíře Mikuláše z Potštejna.

Při trestné výpravě markraběte Karla Lucemburského na Potštejn byla však sudslavská tvrz vojskem zničena. Původní renesanční dřevěný kostel ze 16. století, obnovený v roce 1664, byl později zbořen a nahrazen současným pozdně barokním kostelem Proměnění Páně z roku 1772. (viz. fotogalerie)
Do dnes se dochovaly také dvě barokní sochy. První barokní kamenná socha sv. Jana Nepomuckého stojí před budovou bývalé fary. Socha světce v kněžském rouchu s kvadrátkem na hlavě drží v rukách krucifix přitisknutý na prsou. Vousatá tvář sv. Jana Nepomuckého má svatozář zhotovenou z plechu s pěti hvězdami kolem hlavy. Na zadní straně soklu je nápis : 1750/OBNOVEN/L.P. 1858/.
V minulosti proběhla renovace této sochy světce na náklady Obce Sudslava. Druhou o něco málo mladší barokní sochou je pískovcový kříž s motivem
ukřižování Krista, zhotovený roku 1781, který je umístěný na konci farní zahrady vedle kostela Proměnění Páně. Barokní socha Krista na kříži byla již v nedávné době rovněž zrestaurována.
V obci Sudslava působily od 19. století dva divadelní spolky tělovýchovných jednot Orla a Sokola. Divadlo se v obci hrálo ještě po druhé světové válce.
K Sudslavě se také váže pověst, že zde sestoupil na zem anděl, neboť se zde kdysi v zimě objevila na čerstvém neposkvrněném sněhu jedna jediná
lidská šlépěj a nikde žádná další. Nic nevedlo k ní ani od ní. Na základě této pověsti napsal spisovatel Karel Čapek povídku Šlépěj (pozn. Povídky
z jedné kapsy). Přáním proto je, aby "andělská šlépěj" přinesla do obce i v dalších letech slibný rozvoj v oblasti oprav hodnotných památek, ruku v
ruce s následným znovuvzkříšením kulturně-společenských aktivit.

zpráva o stavu obnovy kulturní památky

Záměr rekonstrukce areálu bývalé barokní fary v Sudslavě, okres Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji úspěšně pokračuje již dalším rokem. V roce 2009 byl vypracován stavební projekt Ing. arch. Andreou Benešovou, který se zaměřuje na obnovu farní budovy s ohledem na využitelnost objektu pro kulturní a vzdělávací účely.
Po administrativním vyřízení a schválení stavebního projektu bylo započato s vybudováním odpovídajícího sociálního zařízení, dvou sprchových koutů a dvou toalet. Jedna z toalet lze využít i pro imobilní občany, kteří se tak mohou aktivně zúčastňovat pořádaných společenských akcí.

V roce 2010 pokračovala renovace interiéru bytové jednotky, došlo k opravě některých dveří v přízemí, výměně části dřevěných podlah v půdních prostorách, výměně žlabu a svodů dešťové vody na objektu.
V roce 2011 proběhla renovace interiéru - nátěr původních dveří a oken, obnova dřevěných podlah a obložení dřevěného schodiště do patra.

Kontakt

Genius loci Sudslava z.s., IČ: 22870661, Mgr. Tomáš Zaplatílek, předseda

tomaszaplatilek@centrum.cz

Sudslava čp. 1, 561 13, okr. Ústí nad Orlicí

723 917 675

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode